STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

1

Lương Nguyễn Anh Trung

VIET NAM

0

2

Phạm Thành Nghiệp

VIET NAM

0

3

Hiệp Văn Khoai

VIET NAM

5

4

Phạm Thanh Tùng

VIET NAM

5

5

Nông Thanh Toàn

VIET NAM

3

6

Nguyễn Đoàn Khanh

VIET NAM

0

7

Nguyễn Đoàn Khanh

VIET NAM

5

8

Trần Bích Nga

VIET NAM

5

9

Nguyễn Tuấn Khải

VIET NAM

5

10

0967551791

VIET NAM

2

11

Simi Leistner

GERMANY

0

12

Nguyen Thi Ly Giang

VIET NAM

5

13

Đặng Quang Minh

VIET NAM

0

14

Nguyễn Đức Toàn

VIET NAM

5

15

Dao Anh Toan

VIET NAM

0

16

Alex Cao

VIET NAM

5

17

Nguyễn Văn Ninh

VIET NAM

0

18

Vũ Ngọc Vinh

VIET NAM

5

19

Nguyễn Thị Kim Anh

VIET NAM

2

20

Mẫn Hoàng Mai

VIET NAM

0

21

Nguyễn Minh Thiện

VIET NAM

0

22

Đặng Đức Vinh

VIET NAM

1

23

Nguyễn Thiên Tứ

VIET NAM

5

24

Couderc Jean Francois

VIET NAM

5

25

Nguyễn Hồ Việt

VIET NAM

4