STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

226

Từ Hổng Nhung

VIET NAM

1

227

Nguyễn Sơn Tùng

VIET NAM

5

228

Phạm Ngọc Hoàng

VIET NAM

5

229

Nhật Thanh ( Hồ Xuân Thành)

VIET NAM

5

230

Ngô Thanh An

VIET NAM

0

231

Bùi Thanh Trung

VIET NAM

0

232

Nguyễn Đoàn Kết

VIET NAM

5

233

Nguyễn Văn Trung

VIET NAM

2

234

Nguyễn Xuân Ký

VIET NAM

5

235

Lục Thị Vân Thuý

VIET NAM

5

236

Trịnh Hoàng Tân

VIET NAM

1

237

Đỗ Thị Sức

VIET NAM

0

238

Nguyễn Bình Quang

VIET NAM

5

239

Ngô Kim Đồng

VIET NAM

5

240

Lại Diễn Đàm

VIET NAM

5

241

Trà Mình Thiết

VIET NAM

5

242

I Made Ganal Asmara Jaya

INDONESIA

3

243

Bùi Vinh Thuận

VIET NAM

5

244

Đặng Hoàng Anh

VIET NAM

0

245

Lê Hữu Khiêm

VIET NAM

1

246

Tô Bá Hiếu

VIET NAM

0

247

Phạm Văn Minh

VIET NAM

1

248

Phạm Văn Cường

VIET NAM

2

249

Dương Quốc Toản

VIET NAM

5

250

Nguyễn Đức Thành

VIET NAM

5