STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

501

Nguyễn Đức Nghĩa

VIET NAM

5

502

Bạch Nam Hải

VIET NAM

0

503

Nguyễn Đoàn Khanh

VIET NAM

5

504

Trần Cao Sơn

VIET NAM

5

505

Lê Nguyên Huy

VIET NAM

4

506

Nguyễn Công Thủy

VIET NAM

3

507

Đào Thiên Hương

VIET NAM

4

508

Phạm Văn Thanh

VIET NAM

5

509

Hoàng Văn Năm

VIET NAM

5

510

Mr. Sourav Karmakar

INDIA

3

511

Chu Việt Bắc

VIET NAM

5

512

Nguyễn Thị Phượng

VIET NAM

5

513

Duong Duy Khang

VIET NAM

5

514

Trần Tấn Nghinh

VIET NAM

5

515

Lưu Linh Tâm

VIET NAM

5

516

Lâm Gia Linh

VIET NAM

0

517

Võ Văn Tiến

VIET NAM

5

518

Lý Phú Tại

VIET NAM

5

519

Nguyễn Đức Huấn

VIET NAM

3

520

Ngo Thi Thu Ba

VIET NAM

5

521

Võ Nhật Trường

VIET NAM

4

522

Trần Văn Minh

VIET NAM

2

523

Nguyễn Hồng Phong

VIET NAM

5

524

Bùi Minh Châu

VIET NAM

5

525

Lê Hồng Đức

VIET NAM

5