STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

51

Garel Alexandre

VIET NAM

5

52

Taro Ohsawa

VIET NAM

2

53

Phạm Long Sơn

VIET NAM

0

54

Do Anh Vu

VIET NAM

5

55

Lê Kinh Thắng

VIET NAM

0

56

Nguyễn Thị Khánh Liên

VIET NAM

3

57

Calac Sylvain

FRANCE

5

58

Nguyễn Thị Kim Anh

VIET NAM

0

59

Cao Duy Hung

VIET NAM

0

60

Huỳnh Văn Truyền

VIET NAM

5

61

Nguyễn Xuân Thạch

VIET NAM

2

62

Christophe Pele-guillemain

FRANCE

5

63

Đặng Minh Tú

VIET NAM

5

64

Nguyễn Huy Hoàng

VIET NAM

5

65

Nguyễn Hồ Phượng Thư

VIET NAM

5

66

Nguyễn Thị Kim Thơ

VIET NAM

1

67

Nguyễn Huy Kiên ( Trung Kiên )

VIET NAM

3

68

Vũ Minh Khai

VIET NAM

2

69

Phan Thị Khánh

VIET NAM

5

70

Kiều Trung Thành

VIET NAM

0

71

Nguyễn Hữu Hài

VIET NAM

0

72

Trần Thành Đạt

VIET NAM

0

73

Lê Phước Huy

VIET NAM

0

74

Đặng Đình Quý

VIET NAM

0

75

Ngô Quân Vũ

VIET NAM

1