STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

101

Dương Vũ Thành Long

VIET NAM

1

102

Lê An Khương

VIET NAM

5

103

Đỗ Thành Nhân

VIET NAM

4

104

Nguyễn Đăng Việt

VIET NAM

5

105

Hà Xuân Trường

VIET NAM

1

106

Đoàn Duy Long

VIET NAM

5

107

Hữu Vi

VIET NAM

0

108

Lê Khánh Thành

VIET NAM

3

109

Võ Đình Đảm

VIET NAM

3

110

Hồ Tuấn Vũ

VIET NAM

0

111

Nguyễn Mạnh Cường

VIET NAM

5

112

Lê Vấn

VIET NAM

1

113

Nguyễn Ngọc Vinh

VIET NAM

0

114

Phạm Trung Hiếu

VIET NAM

1

115

Thái Quán Chúng

VIET NAM

5

116

Pham Duc Minh

VIET NAM

5

117

Hoàng Tuấn

VIET NAM

0

118

Lê Duy Thịnh

VIET NAM

0

119

Cung Phuc Dao

VIET NAM

3

120

Nguyễn Xuân Chính

VIET NAM

0

121

Nguyễn Thanh Bình

VIET NAM

1

122

Trần Phong Thái

VIET NAM

1

123

Hà Vũ Linh

VIET NAM

5

124

Nguyễn Huỳnh Đông

VIET NAM

1

125

Lương Thế Tuân

VIET NAM

5