STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

PHOTOS

201

Huỳnh Mỹ Thuận

VIET NAM

1

202

Đinh Hữu Ngợt

VIET NAM

5

203

Kim Bùi Mạnh

VIET NAM

5

204

Trần Anh Tuyên ( Trần Tuyên)

VIET NAM

5

205

Nguyen Van Khoi

VIET NAM

0

206

Lê Minh Ngọc

VIET NAM

0

207

Phạm Gia Chiến

VIET NAM

5

208

Phạm Văn Sơn

VIET NAM

0

209

Đinh Giao Hữu

VIET NAM

1

210

Trần Văn Tần

VIET NAM

5

211

Hà Thế Đô

VIET NAM

5

212

Nguyễn Thanh Hải

VIET NAM

3

213

Võ Văn Hoàng

VIET NAM

5

214

Hiếu Minh Vũ

VIET NAM

3

215

Nguyễn Hoàng Hồi

VIET NAM

0

216

Trần Duytình

VIET NAM

5

217

Nguyễn Hùng

VIET NAM

0

218

Nguyễn Lê Tiến

VIET NAM

0

219

Lê Trọng Cường

VIET NAM

5

220

Trần Thanh Sơn

VIET NAM

2

221

Nguyễn Anh Dũng

VIET NAM

0

222

Nguyen Van Dung

VIET NAM

5

223

Phạm Phú Bách

VIET NAM

5

224

Phạm Văn Khá

VIET NAM

0

225

Ngô Văn Minh

VIET NAM

0